ยินดีต้อนรับสู่บล๊อกของคุณ สรีวรรณ ศุขเขษม ค.บ.2 หมู่ 2 รหัสนักศึกษา 554144081 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการสอน

โครงการสอน
วิชานวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
PC54505  3(2-2-5)
(Innovation, Technology and Information in Education)
อาจารย์ผู้สอน  ผศ.ดร.วิวรรธน์  จันทร์เทพย์ 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1 / 2556

คำอธิบายรายวิชา
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ  การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้  ออกแบบสร้างปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน


วัตถุประสงค์
   เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมดังนี้
1.อธิบายความหมายความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้

2.อธิบายบทบา คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้

3.อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้

4.บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรร และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน

5.บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้

6.วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้

7.ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้

8.ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้

9.ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้

10.ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้

11.ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้

12.ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้


เนื้อหาบทเรียน

  • หน่วยการเรียนที่ แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา
  • หน่วยการเรียนที่.2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  • หน่วยการเรียนที่ สื่อการเรียนการสอน
  • หน่วยการเรียนที่ วิธีระบบ
  • หน่วยการเรียนที่ จิตวิทยาการเรียนการสอน
  • หน่วยการเรียนที่.6.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
  • หน่วยการเรียนที่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
  • หน่วยการเรียนที่ หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
  • หน่วยการเรียนที่ สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
  • หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสานกิจกรรมการเรียนการสอน
1.รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face  or  Traditional  Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
2.เทคนิควิธีสอน
   2.1การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
   2.2การมอบหมายงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
   2.3การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น 
        - การซักถาม
        - การอภิปราย
        - การทำแบบฝึกหัด
        - การแสดงผลงาน


คุณลักษณะที่พึงประสงค์
    ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่  ความซื่อสัตย์  โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เช่น 
- ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
- มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
-  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
-  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
-  มีความคิดสร้างสรรค์
-  มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
-  สุภาพ  เสรีภาพ  อ่อนน้อม  และให้เกียรติผู้อื่น


แหล่งเรียนรู้
 1.ห้องสมุด
 2.อินเตอร์เน็ต
 3.เอกสารประกอบการสอน
 4.ตัวอย่างเว็บบล็อก
 5.สื่อของจริง ของตัวอย่าง
 6.ชุมชนท้องถิ่น
การวัดและประเมินผล

 1.1..การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์)10 %

1.2..เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล)10 %


1.3..เว็บบล็อก (รายบุคคล)20 %


1.5..เว็บบล็อก (กลุ่ม)20 %


1.6..การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %


1.7..สอบปลายภาค 20 %

2. การประเมินผล

ระดับคะแนน 80 – 100 ค่าระดับคะแนน A

ระดับคะแนน 75 – 79 ค่าระดับคะแนน B+

ระดับคะแนน 70 – 74 ค่าระดับคะแนน B

ระดับคะแนน 65 – 69 ค่าระดับคะแนน C+

ระดับคะแนน 60 – 64 ค่าระดับคะแนน C

ระดับคะแนน 55 – 59 ค่าระดับคะแนน D+

ระดับคะแนน 50 – 54 ค่าระดับคะแนน D

ระดับคะแนน 0 – 49 ค่าระดับคะแนน E