ยินดีต้อนรับสู่บล๊อกของคุณ สรีวรรณ ศุขเขษม ค.บ.2 หมู่ 2 รหัสนักศึกษา 554144081 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการสอน

โครงการสอน
วิชานวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
PC54505  3(2-2-5)
(Innovation, Technology and Information in Education)
อาจารย์ผู้สอน  ผศ.ดร.วิวรรธน์  จันทร์เทพย์ 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1 / 2556

คำอธิบายรายวิชา
  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ  การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้  ออกแบบสร้างปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน


วัตถุประสงค์
   เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมดังนี้
1.อธิบายความหมายความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้

2.อธิบายบทบา คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้

3.อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้

4.บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรร และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน

5.บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้

6.วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้

7.ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้

8.ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้

9.ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้

10.ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้

11.ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้

12.ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้


เนื้อหาบทเรียน

 • หน่วยการเรียนที่ แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา
 • หน่วยการเรียนที่.2.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 • หน่วยการเรียนที่ สื่อการเรียนการสอน
 • หน่วยการเรียนที่ วิธีระบบ
 • หน่วยการเรียนที่ จิตวิทยาการเรียนการสอน
 • หน่วยการเรียนที่.6.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
 • หน่วยการเรียนที่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
 • หน่วยการเรียนที่ หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
 • หน่วยการเรียนที่ สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
 • หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสานกิจกรรมการเรียนการสอน
1.รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face  or  Traditional  Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
2.เทคนิควิธีสอน
   2.1การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
   2.2การมอบหมายงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
   2.3การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น 
        - การซักถาม
        - การอภิปราย
        - การทำแบบฝึกหัด
        - การแสดงผลงาน


คุณลักษณะที่พึงประสงค์
    ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่  ความซื่อสัตย์  โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เช่น 
- ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
- มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
-  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
-  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
-  มีความคิดสร้างสรรค์
-  มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
-  สุภาพ  เสรีภาพ  อ่อนน้อม  และให้เกียรติผู้อื่น


แหล่งเรียนรู้
 1.ห้องสมุด
 2.อินเตอร์เน็ต
 3.เอกสารประกอบการสอน
 4.ตัวอย่างเว็บบล็อก
 5.สื่อของจริง ของตัวอย่าง
 6.ชุมชนท้องถิ่น
การวัดและประเมินผล

 1.1..การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์)10 %

1.2..เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล)10 %


1.3..เว็บบล็อก (รายบุคคล)20 %


1.5..เว็บบล็อก (กลุ่ม)20 %


1.6..การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %


1.7..สอบปลายภาค 20 %

2. การประเมินผล

ระดับคะแนน 80 – 100 ค่าระดับคะแนน A

ระดับคะแนน 75 – 79 ค่าระดับคะแนน B+

ระดับคะแนน 70 – 74 ค่าระดับคะแนน B

ระดับคะแนน 65 – 69 ค่าระดับคะแนน C+

ระดับคะแนน 60 – 64 ค่าระดับคะแนน C

ระดับคะแนน 55 – 59 ค่าระดับคะแนน D+

ระดับคะแนน 50 – 54 ค่าระดับคะแนน D

ระดับคะแนน 0 – 49 ค่าระดับคะแนน E21 ความคิดเห็น:

 1. เริ่มที่หัวบล็อกเลยนะเราว่าน่าจะเปลี่ยน stroke นะ แต่ส่วนของเเนื้อหาก็น่าสนใจมากเลยทีเดยวและดูจากสีสันแล้วตัวหนังสือน่าอ่านมาก ส่วนคลิป VDO ต่างๆนั้นก็มีสิ่งที่ค้นหามากมายเลยทีเดียวละ การจัดเรียงเนี้อหาก็เรียบเรียงได้เป็นอย่างดีเราว่าแค่เปลี่ยนที่หัวบล็อกก็จะดีมากเลยละแล้วก็มีการแบ่งเป็นชั้นของงานแต่ชิ้นงานต่างกันดูแล้วเรียบร้อยมากเลย

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณสำหรับความดิดเห็นที่ดีๆนะค่ะ ทางเราจะนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

  ตอบลบ
 3. เริ่มจากหัวบล็อกเลยน่ะมายด์ เค้าว่าสีตัวหนังสือของหัวบล็อกกับพื้นหลังหัวบล็อกมันเข้ากันเกินไป ส่วนเนื้อก้อจัดเรียงได้เป็นระเบียบดีน่าอ่าน สีก้อทำให้สบายตาดีแต่การ์ตูนดูเหมือนว่ามันจะเด่นกว่าตัวหนังสือไปหน่อยน่ะจร๊ คลิปวิดิโอก้อให้ความรู้ดี

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณสำหรับคำาติชมค่ะ

   ลบ
 4. เข้ามา ช๊ะ !! หัวบล็อก ดูเด้นมากเลยเด้นกว่าเนื้อหา พื้นหลังทำให้เนื้อหาดูไม่เด้นจ๊ะ

  เนื้อหาและภาพโอเคแล้วคะ ส่วนสีตัวเองศรบางสีทำให้มองแล้วลายตาเลย ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเองจ๊ะ :"3

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณสำหรับคำาติชมค่ะ

   ลบ
 5. ทุกอย่างโดยรวมดูสวย แต่เรื่องของสีสัน ควรมีให้มากกว่านี้นะ สีมันดูจืดเกินไปจ๊ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณสำหรับคำาติชมค่ะ

   ลบ
 6. บล็อกสวยมาก...เริ่มจากหัวก่อนเลยนะ....หัวบล็อกดูเด่นมาก...และเนื้อหาสมบรูณ์ครบถ้วน...และใส่สีตัวอีกษรได้ดูลงตัวดี...ทำให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมสนใจที่อ่าน...โดยภาพรวมสวย...เริด..จ้า

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณสำหรับคำาติชมค่ะ

   ลบ
 7. สวัสดีครับ สรีวรรณ เท่าที่ได้เข้ามาดูบล็อกนี้แล้วบล็อกสวยครับ // หัวบล็อกดูใหญ่ดีครับสะดุดตา มากครับ แต่ขาดรูปเข้าของบล็อกไปนะครับผู้ที่เข้ามาดูอาจไม่รู้จักตัวตนของผู้ทำนะครับ // ส่วนเนื่อหาเท่าที่อ่านดูครบถ้วนสมบูรณ์ครับ แยกหมวดหมู่ได้ชัดเจนมากครับ มีการใส่รูปการ์ตูนคั่นทำให้อ่านง่ายมากครับ แต่ถ้าจะให้ดีควรใส่สิ่งที่เกี่ยวกับเนื่อหาหรือบล็อกนะครับ // องค์ประกอบด้านข้าง จัดได้ดีครับ มีการนำเอาวีดีโอที่เกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนมาใส่ น่าศึกษามากครับ แต่การ์ตูนกับคำคมน่าจะเปลี่ยนเป้นอะไรที่เกี่ยวกับบทเรียนนะครับ เพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผู้ที่เข้ามาชมจะได้นำเอาไปใช้ประโยชน์ครับ // โดยรวมแล้วดูดีมากครับ... ^_^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณสำหรับคำาติชมค่ะ

   ลบ
 8. บล๊อกสวยมากดูเด่น หัวบล๊อกก็มองดูแล้วสวยดีตัวหนังสืออ่านง่ายสบายตาดีคะรวมๆแร้วสวยมากคะ

  ตอบลบ
 9. บล็อกสีหวาน สวยมากเลยอ่ะ ดูเด่น ตัวหนังสือก็ชัดเจน โดยรวมแล้วดูดีมากเลยจ้า :)

  ตอบลบ
 10. บล็อกทำได้ดี สวยมากค่ะ ส่วนในเรื่องเนื้อหา เราว่าขนาดความกว้างของเนื้อหาแคบไปนะ น่าจะขยายกว้างกว่านี้อีกนิดหนึ่ง ส่วนในเรื่องการเลือกใช้ฟอร์นตัวหนังสือ สีตัวอักษรเหมาะสมได้ดีอ่านแล้วตรงตามหัวข้อตามหน่วยการเรียนรู้ที่มี องค์ประกอบด้านข้างหรือเนื้อหารูปภาพพร้อมทั้งวีดีโอประกอบบทเรียน ถือว่ามีความหลากหลายน่าสนใจ มากค่ะ

  ตอบลบ
 11. บล็อกสวยงามมากเลยน่ะ มีเนื้อหาสมบรูณ์ครบถ้วน หัวบล็อกดูเด่นมาก มีคลิปวีดีโอที่หลากหลายชวนรับชม และยังมีการแทรกรูปภาพที่สวยงานมาปะปนอยู่ในเนื้อหาทำให้เนื้อหาน่าอ่านยิ่งขึ้น และมีการใส่สีตัวอักษรให้หลานหลายทำให้ง่านต่อการอ่านและทำให้ดูสวยงานอีกด้วย

  ตอบลบ
 12. บล็อกทำได้สวย หัวบล็อกตัวหนังสือน่ารัก สีสันสดใส แต่ภาษาอังกฤษอ่านไม่ค่อยรู้เรื่อง ส่วนเนื้อหาตัวหนังสือใหญ่ มีสีสันสดใส สะดุดตา น่าอ่าน ไม่เบื่อง่าย มีเส้นคั่น ของตกแต่ง สวยงาม ด้านข้าง มีรูปภาพ ลิ้งต่างๆ วิดีโอครบ จัดได้เหมาะสม ด้านล่างเท่ากัน โดยรวมสวยงามๆ

  ตอบลบ
 13. สวัสดีครับ สวยมากเลยครับมีครบทุกองค์ประกออบตัวหนังสือมีสีสันเข้ากับพื้นมากครับอ่านแล้วสบายตาดี มีตัวกาตูนมาเสริมด้วยน่ารักดีครับ ลิงค์ รูปภาพ วีดีโอ ครบดีครับ สวยมาก และอย่าลืมไปคอมเม้นของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับ

  ตอบลบ
 14. บล็อกดูแล้วน่ารักสีสันพื้นหลังเข้ากับบล็อกมาก มีสีสันที่หลากหลายเหมือนกัน ตัวหนังสือกำลังพอดีอ่านชัดเจน สีสันกำลังดีนะหลากหลายน่าอ่านมาก มีการเว้นวรรคช่วง ให้พักสาตตา เนื้อหาข้างๆ พวกวีดีโอและสื่อต่างๆ เข้ากับเนื้อหาและน่าสนใจมาก มีเยอะทำน่าศึกษาและชมโดยรวมแล้วบล็อกดีนะ

  ตอบลบ
 15. สวัสดีค่ะ เรามาคอมเม้นบล็อกให้นะ เริ่มจากหัวบล็อกเลยนะสวยดีเข้ามาปุ๊ปสะดุดตาเลยสวยดีนะ และมาที่ตัวหนัวสือจืดไปนิดนะแต่ก็พออ่านได้เข้าใจ องค์ประกอบโดยรวมครบถ้วนสมบูรณ์ดี ดูแล้วสวยมาก และที่สำคัญนะสามารถให้ความรู้แก่ผู้ที่มาเยี้ยมชมได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว

  ตอบลบ
 16. สวัสดีคะ ! เริ่มจากหัวบล็อกเลยนะคะ ตัวหนังเล็กใหญ่จัดเรียงแล้วดูเด่นสวยแบบเรียบ ๆ สบายตา และในส่วนของเนื้อหาครบถ้วน ตัวหนังสือใหญ่อ่านออกง่าย การใช้สีตัวหนังสือใช้การไล่สี ถือว่าโอเค โดยรวมแล้วคลิปวิดีโอที่นำมาประกอบบทเรียนดีมากคะ

  ตอบลบ